Versiegeschiedenis

[DaproverbN 2.6.3]

Er werd een fout verbeterd in versie 2.6.0 in de onderdelen Interestberekening en Recapitulatie. Bij gebruik van de automatische invoer van wettelijke rente kon het programma soms blokkeren.

[DaproverbN 2.6.0]

Wijzigingen / updates:

 • Tafels, Prothesen, Uitvaartkosten: basis -> recentste levensverwachting Sterftetafels 2021 Statbel en update prospectieve tafels Schryvers (2022)
 • Rechtsbijstand: Leefloon per 1.8.2022 - Grensbedragen per 1.9.2022
 • Vervoerskosten: nieuwe Spilindex per 1.7.2022

[DaproverbN 2.5.5]

Wijzigingen / updates:

 • Vergoedingen > Blijvende ongeschiktheid: nieuw resultatenvenster met detail van de berekening.

[DaproverbN 2.5.3]

Wijzigingen / updates:

 • Rechtsbijstand: bedrag Leefloon bijgewerkt per 1.05.2022

[DaproverbN 2.5.0]

Nieuw: in de onderdelen Vergoedingen > Persoonlijke ongeschiktheid, Pijn, Huishoudelijke ongeschiktheid en Verhoogde inspanningen kan nu de zogenoemde "Gewogen Gemiddelde Datum" worden berekend. Dit is de datum waarop de helft van het bedrag van de totale verschuldigde schadevergoeding voor het onderdeel is bereikt.
Die datum kan desgewenst worden aangewend als begindatum van de vergoedende rente.

[DaproverbN 2.4.2]

Interesten: fout in database verbeterd. Door die fout waren sommige interestberekeningen verkeerd.

[DaproverbN 2.4.0]

Nieuwe knop "Sluiten" op het hoofdvenster, gebruikersformulieren en resultatenvensters.

[DaproverbN 2.3.2]

Wijzigingen:

 • Help en knopinfo (tooltips) zijn uitgebreid.

[DaproverbN 2.3.0]

Vernieuwde grafische gebruikersinterface.

Wijzigingen / updates:

 • Rechtsbijstand: bedrag Leefloon bijgewerkt per 1.03.2022
 • Rechtsplegingsvergoeding: bedragen bijgewerkt per 01.04.2022 (als gevolg van overschrijding Spilindex)
 • Verplaatsingskosten: bedragen bijgewerkt per 01.03.2022 (als gevolg van overschrijding Spilindex)
 • Nieuwe Interestberekening > 1 bedrag 2 datums

[DaproverbN 2.1.9]

Problemen met Datumberekeningen (korte datumnotatie) en Interestberekeningen zijn verholpen.

[DaproverbN 2.1.6]

Updates:

 • Voor de onderdelen Interestberekening, Toerekening en Recapitulatie is de wettelijke interestvoet (1,50%) voor het jaar 2022 bijgewerkt.
 • Rechtsbijstand: bijgewerkt leefloon (op jaarbasis) per 1/1/2022.
 • Tafels, Prothesen en Uitvaartkosten: Prospectieve levensverwachting 2022 Jaumain.

De Franse vertaling van het programma is volledig voltooid.

[DaproverbN 2.0.2]

Op 24 december 2021 is de gloednieuwe DaproverbN beschikbaar.

Dit is een volledige nieuwe herwerkte versie van Daproverb (met de "N" van nieuw).

De software is geprogrammeerd voor .NET 6 in Visual C# (C-Sharp) en WPF (Windows Presentation Foundation). De voorgaande versies ontworpen in Visual Basic en Windows Forms worden niet meer geüpdatet.

Het programma vereist dat .NET 6 is geïnstalleerd op de computer, anders werkt het niet. Het installatiebestand zorgt ervoor dat .NET 6 eerst wordt geïnstalleerd vooraleer DaproverbN zelf op de pc wordt geplaatst.

Vooralsnog is alleen de Nederlandstalige versie beschikbaar. In de loop van het volgende jaar volgt dan het programma in de Franse taal.

[4.4.6]

 • Gebruikersinterface: Startpagina: knoppen Updates en Taal zijn verwijderd.
 • Rechtsbijstand: bijgewerkte grensbedragen en leefloon (op jaarbasis) per 1/9/2021.
 • Tafels, Prothesen en Uitvaartkosten: Prospectieve levensverwachting 2021 Schryvers, Prospectieve Mediaan(levens)duur 2021 Schryvers.
 • STATBEL publiceerde in september 2021 de resultaten van de Huishoudbudgetenquête 2020. Op basis van die nieuwe statistische gegevens werden de waarden in het gereedschap "Aftrek van kosten voor eigen onderhoud" van het onderdeel "Vergoedingen" bijgewerkt.

[4.4.0]

 • Rechtsbijstand: leefloon op jaarbasis per 1/7/2021.
 • Tafels, Prothesen en Uitvaartkosten: Levensverwachting uit Sterftetafels Statbel 2020, Mediaan(levens)duur op basis van Sterftetafels Statbel 2020.

[4.3.5]

 • Termijnen: Hoger beroep beklaagde: er wordt nu rekening gehouden met het arrest van het Grondwettelijk Hof 103/2021 van 8 juli 2021, waarbij de beklaagde ook een extra termijn van 10 dagen wordt gegund nadat het Openbaar Ministerie bij het appelgerecht hoger beroep heeft ingesteld overeenkomstig art. 205 Sv.
 • Termijnen: Hoger beroep burgerlijke partij (extra termijn): overeenkomstig art. 203 § 2 Sv. beschikt de burgerlijke partij tegen wie het hoger beroep is gericht over een bijkomende termijn van 10 dagen om hoger beroep in te stellen tegen de beklaagden en de burgerrechtelijk aansprakelijke personen die zij in de zaak wil doen blijven. Naar analogie met de extra termijn toegekend aan het openbaar ministerie en de beklaagde wordt die termijn van 10 dagen nu berekend vanaf de datum van het hoofdberoep waarop de burgerlijke partij wenst te reageren en niet meer zomaar toegevoegd aan de gewone beroepstermijn van 30 dagen.

[4.3.4]

Een berekeningsfout in het onderdeel Vergoedingen > Prothesen is verbeterd.

Rechtsplegingsvergoeding:

 • gewijzigde gebruikersinterface
 • nieuwe bedragen als gevolg van gewijzigde spilindex (135,78 i.p.v. 125,78) per 1/6/2021.

[4.3.0]

 • Voor de onderdelen Interestberekening, Toerekening en Recapitulatie is de wettelijke interestvoet (1,75%) voor het jaar 2021 bijgewerkt.
 • Rechtsbijstand: leefloon per 1/1/2021.

[4.2.4]

Enkele kleine verbeteringen.

[4.2.3]

 • Conclusiekalender: gebruikersinterface voor de knop 'Kalender > Word' bijgewerkt - help toegevoegd voor die knop.

[4.2.1]

 • Rechtsbijstand: resultaat gedeeltelijke kosteloosheid niet meer uitgedrukt in procenten.
 • Nieuw: opstartscherm (splash screen)

[4.1.1]

 • Enkele kleine verbeteringen

[4.1.0]

 • Grafische gebruikersinterface (GUI) van Startpagina vernieuwd

[4.0.0]

 • Rechtsbijstand: bijgewerkte grensbedragen en aftrek percentage leefloon (nu 20% per persoon ten laste) per 1/9/2020 (Wet van 31 juli 2020 tot wijziging van het gerechtelijk wetboek teneinde de toegang tot de juridische tweedelijnsbijstand en de rechtsbijstand te verbeteren, door de ter zake geldende inkomensmaxima te verhogen - B.S. 06/08/2020).

[3.9.9 - 3.9.10]

 • Tafels, Prothesen en Uitvaartkosten: Levensverwachting uit Sterftetafels Statbel 2019, Prospectieve levensverwachting 2020 Schryvers, Prospectieve Mediaan(levens)duur 2020 Schryvers.

[3.9.8]

 • Broncode geoptimaliseerd voor het onderdeel Rechtsbijstand > Gemene Instellingen
 • Knop "Vandaag" toegevoegd aan "Interesten" > "één bedrag - 2 datums". Hiermee kan de huidige datum meteen als einddatum worden ingevuld.
 • Technische update

[3.9.7]

 • Enkele technische updates

[3.9.6]

 • Nieuw: aan het gebruikersformulier voor de Instellingen van Rechtsbijstand werd de knop "Herstellen" toegevoegd.
 • Rechtsbijstand: leefloon per 1/3/2020

[3.9.5]

 • Nieuw: onder tabblad Varia: nieuwe tool Plaatsopneming - Vervoerskosten (art. 1016 Ger. W. - K.B. 18/9/1975)
 • Tafels, Prothesen en Uitvaartkosten: Prospectieve levensverwachting 2020 Jaumain.
 • gebruik van .NET Framework 4.7 in plaats van 4.6
 • broncode geoptimaliseerd

[3.9.2]

Enkele technische wijzigingen.

[3.9.1]

 • Rechtsbijstandleefloon per 1/1/2020.
 • Voor de onderdelen Interestberekening, Toerekening en Recapitulatie is de wettelijke interestvoet (1,75 %) voor het jaar 2020 bijgewerkt.

[3.8.5]

 • STATBEL publiceerde in december 2019 de resultaten van de Huishoudbudgetenquête 2018. Op basis van die nieuwe statistische gegevens werden de waarden in het gereedschap "Aftrek van kosten voor eigen onderhoud" van het onderdeel "Vergoedingen" bijgewerkt.

[3.8.2]

 • Tafels, Prothesen en Uitvaartkosten: Prospectieve levensverwachting 2019 Schryvers, Prospectieve Mediaan(levens)duur 2019 Schryvers, Prospectieve levensverwachting Jaumain 2019.
 • Nieuw: knop Updates: met deze nieuwe knop bovenaan de Startpagina kan gecontroleerd worden op updates van Daproverb.

[3.7.6]

 • fout verbeterd in gereedschap Tarief Rechtsplegingsvergoeding. Het bestand Spilindex.xml werd niet gevonden.

[3.7.5]

 • Nieuw: Termijnen: Hoger beroep beklaagde: er wordt nu rekening gehouden met het arrest van het Grondwettelijk Hof van 6 juni 2019, waarbij de beklaagde een extra termijn van 10 dagen wordt gegund nadat het Openbaar Ministerie hoger beroep heeft ingesteld.
 • Rechtsbijstand: bijgewerkte grensbedragen per 1/9/2019
 • Tafels, Prothesen en Uitvaartkosten: Levensverwachting uit Sterftetafels Statbel 2018.

[3.7.3]

 • enkele kleine verbeteringen.

[3.7.2]

 • nieuw installatieprogramma voor persoonlijke computers.

[3.7.1]

 • Database: als databasemanagementsysteem (DBMS) wordt nu gebruik gemaakt van SQLite in plaats van Microsoft SQL Server Compact Edition (weldra niet meer ondersteund door Microsoft). Alle databasebestanden werden dus opnieuw aangemaakt.
 • In het onderdeel Esthetische schade werd het overbodige bericht "Dit is een minimum. Er is geen maximum" dat werd weergegeven voor de graden 5 tot 7 weggelaten.
 • in het onderdeel Datumverschil werd een fout verbeterd: in sommige omstandigheden werd het aantal maanden niet correct berekend.
 • enkele kleine toevoegingen in bepaalde gereedschappen;
 • de programmacode werd geoptimaliseerd.

[3.6.1]

 • Enkele kleine verbeteringen.

[3.6.0]

 • Voor de onderdelen Interestberekening, Toerekening en Recapitulatie is de wettelijke interestvoet (2 %) voor het jaar 2019 bijgewerkt.
 • Vertaling bijgewerkt.
 • Gebruikersinterface voor berichtvensters (vervangen door dialoogvensters) en invoervakken gewijzigd en verfraaid.

[3.5.8]

 • Rechtsbijstand: leefloon per 1/9/2018
 • Rechtsbijstand: instellingen (waarden inkomensgrenzen en leefloon kunnen nu door de gebruikers zelf worden bijgewerkt.
 • Franstalige handleiding werd niet weergegeven door verkeerde verwijzing naar bestand op website.

[3.5.7

 • Rechtsbijstand: bijgewerkte grensbedragen per 1/9/2018
 • Tafels, Prothesen en Uitvaartkosten: Levensverwachting uit Sterftetafels Statbel 2017, Prospectieve tafels Schryvers 2018.

[3.5.5]

 • Het onderdeel Datums is nu gesplitst in Datums en Termijnen.
 • Rechtsbijstand: het Leefloon is aangepast per 1 juli 2018.
 • De prospectieve tafels van Jaumain 2018 vervangen de vorige van 2017.
 • Kleine fouten verbeterd.

[3.5.3]

 • Met de knop Instellingen kunnen nu in het gereedschap Rechtsplegingsvergoeding de waarden van de tarieven in de database worden weergegeven.

[3.5.2]

 • Deze versie is nu gecompileerd met verwijzing naar .NET Framework 4.6 in plaats van 4.7.

[3.5.1]

 • Bij de berekening van de Blijvende ongeschiktheid wordt nu ook een venster met het detail van de berekening weergegeven.

[3.5.0]

 • In het tabblad Datums wordt in het onderdeel Dag van de week nu ook de Week van het jaar weergegeven.
 • Het tabblad Procenten bevat het nieuw gereedschap Btw-berekening. Hiermee kan voor het opgegeven bedrag het resultaat btw inbegrepen of btw niet inbegrepen worden berekend. Ook het btw-bedrag zelf wordt weergegeven.
 • De gebruikersinterface van de Startpagina werd verfraaid.

[3.3.1]

 • Nieuw tabblad Varia met de volgende nieuwe gereedschappen:
 1. Omrekening van alcoholconcentratie: omrekenen van mg/l Uitgeademde alveloaire lucht (UAL) in g/l acohol (‰) en omgekeerd.
 2. Tarief van de rechtspleginsvergoeding: het volstaat op het formulier het bedrag van de vordering(en) op te geven en te klikken op de knop OK om het toepasselijk tarief van de rechtsplegingsvergoeding weer te geven, samen met het net lager en het net hoger tarief. Ook het tarief voor niet in geld waardeerbare vorderingen kan worden opgeroepen. Met behulp van de Instellingen kunnen de waarden van het tarief zo nodig worden aangepast aan de 2 volgende wijzigingen van de spilindex.

[3.2.0]

 • Het onderdeel Datums bevat een nieuw gereedschap: Kalender België. Deze kalender bevat onder meer de 10 wettelijke feestdagen, kerkelijke feestdagen, varia (zoals valentijnsdag, moederdag, vaderdag, e.d.), de schoolvakanties, het begin van zomer- en wintertijd en de feestdagen van de gemeenschappen. Het jaartal van deze kalender kan eenvoudig worden gewijzigd door te klikken op pijltjes. De kalender kan ook worden afgedrukt.

[3.1.0]

 • Nieuwe gebruikersinterface voor de Startpagina, tabblad Vergoedingen, onderdeel Tijdelijke ongeschiktheid. De gereedschappen Persoonlijke ongeschiktheid, Pijn, Huishoudelijke ongeschiktheid en Verhoogde inspanningen kunnen vandaar nu rechtstreeks worden gestart.
 • De broncode van het programma werd op meerdere plaatsen verbeterd.

[3.0.3]

 • Splinternieuwe gebruikersinterface voor de Startpagina, waardoor het programma nog gemakkelijker te gebruiken is.

[2.8.7]

 • enkele kleine verbeteringen

[2.8.6]

 • in het onderdeel Hoger beroep van het gereedschap Datums is de berekening van de bijkomende termijn van 10 dagen voor het openbaar ministerie nu in overeenstemming gebracht met het arrest van het Hof van Cassatie van 29 november 2017 (AR nr. P.17.0761.F), zowel voor wat betreft de beslissingen op tegenspraak als bij verstek.
 • de handleiding werd in die zin aangepast.

[2.8.5]

 • In de onderdelen Persoonlijke ongeschiktheid, Huishoudelijke ongeschiktheid en Verhoogde Inspanningen van het gereedschap Tijdelijke ongeschiktheid is de knop Gewogen Gemiddelde Datum toegevoegd. Na het invoeren van de periodes van ongeschiktheid en het berekenen van de totale verschuldigde schadevergoeding kan per onderdeel de datum berekend worden waarop de helft van het bedrag van de totale schadevergoeding bereikt is. Dit is de zogenoemde Gewogen Gemiddelde Datum die kan worden aangewend als aanvangsdatum voor de vergoedende interesten.
 • De handleiding is bijgewerkt met het hierboven vermelde onderwerp.

[2.8.4]

 • taalfoutjes verbeterd in knopinfo van het onderdeel Verhoogde inspanningen

[2.8.3]

 • toevoeging van de wettelijke interestvoet voor het jaar 2018 (2,00 %) aan de gereedschappen Interestberekening, Toerekening en Recapitulatie.

[2.8.2]

 • toevoeging van het onderdeel "Verhoogde inspanningen" aan het gereedschap Tijdelijke ongeschiktheid.
 • gewijzigde gebruikersinterface voor het gereedschap Tijdelijke ongeschiktheid,
 • verbeterde gebruikersinterface voor sommige gereedschappen voor hoge resolutie schermen,
 • handleiding bijgewerkt.

[2.7.6]

 • nieuwe knop op de Startpagina om te controleren op versie-updates.
 • in het venster "Over" wordt de recentste versie weergegeven.
 • nieuwe installatiemethode.

[2.7.5]

STATBEL publiceerde de resultaten van de Huishoudbudgetenquête 2016. Op basis van die statistische gegevens werden de waarden in het gereedschap "Aftrek van kosten voor eigen onderhoud" bijgewerkt in Daproverb.

Alle gereedschappen zijn nu actueel. Hier een kort overzicht:

 • Rechtsbijstand: grensbedragen en leefloon per 1/9/2017
 • Interestberekening, Toerekening en Recapitulatie : wettelijke interest 2017
 • Tijdelijke ongeschiktheid, Blijvende ongeschiktheid en Esthetische schade: bedragen Indicatieve Tabel 2016
 • Tafels, Prothesen en Uitvaartkosten: Levensverwachting uit Sterftetafels STATBEL 2016, Prospectieve tafels Schryvers 2017, Prospectieve tafels Jaumain 2017.
 • Aftrek van kosten voor eigen onderhoud: Huishoudbudgetenquête STATBEL 2016.

Het Help-bestand is bijgewerkt en kan rechtstreeks worden opgeroepen van op de Startpagina (Internetverbinding niiet meer nodig).

[2.7.1]

 • Rechtsbijstand: grensbedragen en leefloon per 1/9/2017
 • Interestberekening, Toerekening en Recapitulatie : wettelijke interest 2017
 • Tijdelijke ongeschiktheid, Blijvende ongeschiktheid en Esthetische schade: bedragen Indicatieve Tabel 2016
 • Tafels, Prothesen en Uitvaartkosten: Levensverwachting uit Sterftetafels Statbel 2016, Prospectieve tafels Schryvers 2017, Prospectieve tafels Jaumain 2017.

De Excel-versie van Daproverb wordt niet meer bijgewerkt en is niet meer beschikbaar.

[Bureaublad-app 2.6.8]

De eerste release van Daproverb Bureaublad-app is een feit.

Daproverb Bureaublad-app is een volwaardige, zelfstandige Windows-applicatie die dus kan worden uitgevoerd los van een Office-programma zoals bv. Excel.

Daproverb Bureaublad-app is tweetalig: Nederlands - Frans.

De software werkt zowel onder Windows 32-bits als onder Windows 64-bits en omdat Excel niet meer benodigd is, is het niet relevant of Office 32-bits of 64-bits is geïnstalleerd. Goed nieuw dus voor de gebruikers die werkten met Excel 64-bits en zodoende de Excel-versie van Daproverb niet konden gebruiken.

Wel moet minstens het besturingssysteem Windows 10 op de pc draaien.

De gebruiker kan het programma installeren op zijn / haar persoonlijke computer en niet op de FOD Justitie computer.

Alleen geregistreerde gebruikers (die dus beschikken over een gebruikersaccount) kunnen een downloadlink bekomen na het invullen van het daartoe bestemde formulier op de website.

Daproverb Bureaublad-app versie 2.6.8 bevat onder meer volgende updates:

 • de onderdelen Interesteberekening, Toerekening en Recapitulatie bevatten de wettelijke interestvoet van 2017.
 • de onderdelen Tijdelijke ongeschiktheid, Blijvende ongeschiktheid en Esthetische schade bevatten de cijfers uit de Indicatieve Tabel 2016.
 • de onderdelen Tafels, Prothesen en Uitwaartkosten bevatten de prospectieve levensverwachting 2017 zowel van Schryvers-Aoust als (nieuw) van Christian Jaumain.

Met de Buraublad-app kan nog makkelijker en sneller worden gewerkt dan met de Excel-versie van Daproverb.

Op termijn zal de Excel-versie van Daproverb niet meer worden bijgewerkt en verdwijnen. Alleen de Bureaublad-app zal overblijven.