Beknopte inhoud Daproverb

Daproverb bevat de volgende onderdelen.

1 Datums

Het gereedschap bevat de volgende soorten van datumberekening.

 1. Het aantal dagen tussen twee datums
 2. Het aantal dagen vanaf de begindatum tot en met de einddatum
 3. Aantal dagen optellen bij / aftrekken van een bepaalde datum
 4. De dag van de week (bevat ook de week van het jaar)
 5. De gemiddelde datum tussen twee datums (einddatum inbegrepen)
 6. Kalender België (met wettelijke feestdagen, kerkelijke feestdagen, schoolvakanties, begin zomer- en wintertijd, e.d. - jaartal kan eenvoudig worden gewijzigd)
 7. Schrikkeljaar
 8. Resterende tijd in het jaar
 9. Het aantal werkdagen vanaf een datum t.e.m. een andere datum (op werkblad “Werkdagen”)
 10. De volgende werkdag na een bepaalde datum (op werkblad “Werkdagen”

2 Termijnen

 1. Conclusiekalender (conclusietermijnen berekenen overeenkomstig art. 747 § 2, Ger. W.)
 2. Datumberekening voor het strafprocesrechtelijk hoger beroep
  1. Einddatum voor betekening hoger beroep Openbaar Ministerie
  2. Laatste nuttige datum voor de zitting van het hoger beroep
  3. Einddatum voor hoger beroep van de beklaagde
  4. Einddatum voor hoger beroep van de burgerlijke partij
 3. Einddatum voor het aantekenen van verzet tegen verstekvonnis door de beklaagde op strafrechtelijk gebied
 4. Schorsing van de verjaring van de strafvordering gedurende de buitengewone termijn van verzet
 5. Schorsing van de verjaring van de strafvordering gedurende de cassatieprocedure

3 Procenten

De volgende procentberekeningen kunnen worden uitgevoerd.

 1. Getal A is hoeveel % van getal B?
 2. Getal A is hoeveel % meer dan getal B?
 3. Getal A is hoeveel % minder dan getal B?
 4. Hoeveel is getal A plus B % van getal A?
 5. Hoeveel is getal A min B % van getal A?
 6. Getal A is B% van welk getal?

Bevat ook het nieuw gereedschap Btw-berekening (bedrag inclusief of exclusief btw)

 

4 Rechtsbijstand

Met het gereedschap "Rechtsbijstand" kan de gebruiker op eenvoudige wijze berekenen of alleenstaanden zonder als met iemand ten laste, gehuwden of samenwonenden voldoen aan de voorwaarden qua inkomensgrenzen voor het genieten van rechtsbijstand.

Het volstaat de bedragen in te voeren van de maandelijkse inkomsten, desgevallend het aantal personen ten laste en de eventuele bedragen van buitengewone schuldenlast.

Het resultaat zegt of er volledige of gedeeltelijke kosteloosheid of helemaal geen rechtsbijstand toegestaan kan worden.

In het geval van gedeeltelijke kosteloosheid heeft de gebruiker de optie om meer details te bekomen in de vorm van een breuk of percentage.

5 Interestberekening

Met dit gereedschap kan op een eenvoudige manier de interest op een vervallen schuld worden berekend.

De rentevoet is variabel en vrij te kiezen.

De wettelijke rentevoet van toepassing in burgerlijke- en handelszaken is vooraf geïnstalleerd in het programma en kan gekozen en ingevoerd worden met behulp van een keuzerondje (radio button).

Nieuw: door een selectievakje in te schakelen kan de correcte interestvoet zoals hierboven nader aangeduid volautomatisch per overeenstemmende periode worden toegevoegd aan het werkblad.

In voorkomend geval kunnen ook afbetalingen (met de interesten daarop) verrekend worden.

Opgelet: de betalingen worden hier niet eerst op de interesten toegerekend, maar wel eerst op het hoofdbedrag, in tegenstelling tot wat is bepaald in het art. 1254 B.W. Voor berekeningen ex art. 1254 B.W., moet het werkblad “Toerekening” worden gebruikt (zie hieronder). Evenmin wordt de interest gekapitaliseerd (dus geen anatocisme).

6 Toerekening van betalingen

In overeenstemming met artikel 1254 B.W. kan de schuldenaar van een schuld die interest geeft of rentetermijnen opbrengt, buiten de toestemming van de schuldeiser, de betaling die hij doet niet toerekenen op het kapitaal eerder dan op de rentetermijnen of de interesten en wordt de betaling die op het kapitaal en de interesten gedaan wordt, maar waarmee de gehele schuld niet is gekweten, in de eerste plaats op de interesten toegerekend.

Zonder een specifiek hulpprogramma is de handmatige berekening van dergelijke toerekeningen bijzonder omslachtig.

Dit gereedschap stelt de gebruiker in staat om op een eenvoudige manier de berekeningen volgens art. 1254 B.W. uit te voeren.

Het volstaat op een invulformulier volgende gegevens in te voeren:

 • datums van schuldbedragen en/of afbetalingen
 • schuldbedragen
 • afbetalingen
 • rentevoeten.

Met de knop Toevoegen worden die gegevens weggeschreven naar het werkblad.

Met de knop Berekenen worden in een oogwenk volgende kolommen berekend:

 • dagen
 • hoofdsommen
 • interesten
 • toerekeningen
 • saldo.

De rentevoet is variabel en vrij te kiezen.

De wettelijke rentevoet van toepassing in burgerlijke- en handelszaken is vooraf geïnstalleerd in het programma en kan worden gekozen en ingevoerd met behulp van een keuzerondje (radio button).

Nieuw: door een selectievakje in te schakelen kan de correcte interestvoet zoals hierboven nader aangeduid volautomatisch per overeenstemmende periode worden toegevoegd aan het werkblad.

7 Tijdelijke ongeschiktheid

Het TO gereedschap laat de gebruiker op een eenvoudige manier de schade wegens persoonlijke ongeschiktheid, de pijnschade, de schade wegens huishoudelijke ongeschiktheid en de schade wegens verhoogde inspanningen voor de perioden van tijdelijke ongeschiktheid berekenen (bedragen volgens Indicatieve Tabel 2020).

Voor iedere graad en overeenstemmende periode van tijdelijke ongeschiktheid worden de duur (aantal dagen) en de bedragen berekend en weergegeven.

Tenslotte krijgt de gebruiker het totaal van de bedragen dat de eigenlijke vergoeding voor de ganse duur van de tijdelijke ongeschiktheid vertegenwoordigt.

Bovendien beschikt de gebruiker over de mogelijkheid om de zogenoemde Gewogen Gemiddelde Datum als begindatum voor de vergoedende interesten te berekenen.

8 Blijvende ongeschiktheid

Met het BO gereedschap kan de gebruiker makkelijk en snel de forfaitaire schade voor de blijvende ongeschiktheid berekenen, op grond van de vergoedingen per punt per leeftijdscategorie zoals aangeduid in de Indicatieve Tabel 2020.

Het volstaat op het tabblad “gegevens” de leeftijd van het slachtoffer en de graad van ongeschiktheid op te geven voor de blijvende persoonlijke, huishoudelijke en economische ongeschiktheid, die toe te voegen aan het werkblad en te drukken op de opdrachtknop “Berekenen”. De globale forfaitaire vergoeding wordt dan meteen weergegeven alsook een venster met het detail van de berekening.

9 Esthetische schade

Het gereedschap esthetische schade laat de gebruiker snel en eenvoudig de esthetische schade  berekenen, op grond van de vergoedingen per leeftijdscategorie volgens de schaal van Julin (gebruikelijke schaal van 1 tot 7) zoals aangeduid in de Indicatieve Tabel 2020.

Het volstaat op het tabblad “Gegevens” de leeftijd van het slachtoffer en de quotering op de schaal van 1 tot 7 in te geven, die toe te voegen aan het werkblad en te drukken op de opdrachtknop “Berekenen”.

10 Sterfte- en kapitalisatietafels

Het gereedschap bevat drie onderdelen:

 • Levensduur
 • Zekere rente (huidige waarde van een zekere rente van € 1 per jaar)
 • Actuele waarde (van € 1 te betalen na n jaar).

Het gereedschap stelt de gebruiker in staat zonder omslachtige opzoekingen in allerlei tabellen de levensduur van een vrouw of man te vinden en op grond daarvan makkelijk een daarmee overeenkomende kapitalisatiecoëfficiënt te zoeken door aanwending van de tafel van de zekere rente (jaarlijkse of maandelijkse betalingen).

Bovendien kunnen op een even eenvoudige manier de coëfficiënten van de tafel van de huidige waarde van 1 EUR te betalen na een bepaalde periode weergegeven worden.

Er kan worden gekozen uit vier soorten van levensduur:

 • De levensverwachting (of “gemiddelde levensduur”): terug te vinden in de sterftetafels 2021 gepubliceerd door Statbel (het Belgische statistiekbureau).
 • De mediaan(levens)duur (of “waarschijnlijke levensduur”): gepromoot door J. SCHRYVERS.
 • De prospectieve levensduur – prospectieve tafels J. SCHRYVERS – bevatten:
  • prospectieve levensverwachting 2022
  • prospectieve mediaan(levens)duur 2022
 • De prospectieve levensduur - prospectieve tafels C. JAUMAIN - bevat:
  • prospectieve levensverwachting 2022

Ieder jaar wordt het werkblad bijgewerkt met de recentste statistische gegevens.

11 Prothesen

De handmatige berekening van prothesevergoedingen is een omslachtige onderneming, vooral wanneer de levensverwachting van het slachtoffer lang is en de vervangingen van de prothese frequent zijn.

Dit gereedschap neemt de gebruiker die omslachtige berekening uit handen en laat hem in een oogwenk en op een eenvoudige manier de vergoeding berekenen, mits invoering van enkele gegevens zoals geslacht, leeftijd, kostprijs van de prothese, vervangingsfrequentie, aankoopdatum, vonnisdatum, rentevoet, soort van levensduur (zie hierboven onder nr. 9).

12 Uitvaartkosten

Handmatig de uitvaartkosten berekenen is niet altijd makkelijk, vooral wanneer die kosten een vervroegde uitgave uitmaken.

Met dit gereedschap beschikt de gebruiker over een eenvoudig middel om zowel na te gaan of de uitvaartkosten al dan niet als een vervroegde uitgave beschouwd moeten worden, als om die uitgave zelf te berekenen.

Kapitalisatie van interestenderving wordt hier aangewend, niet alleen omdat zij toelaat in plaats van de actualisatietafels de gebruikelijke, vertrouwde kapitalisatietafels aan te wenden, maar ook omdat zij de mogelijkheid biedt de schaderaming te verfijnen door onder meer en vooral, zoals het hoort, de schade te splitsen in verleden en toekomstige schade.

Voor de berekening kan er onder meer gekozen worden uit de hierboven onder nr. 9 aangehaalde vier soorten van levensduur.

13 Eigen onderhoudskosten

Bij een ongeval met dodelijke afloop bestaat de inkomstenschade van de nabestaanden uit het deel van het inkomen van de overledene waaruit zij een persoonlijk voordeel haalden. De inkomsten van het slachtoffer kwamen tijdens diens leven niet integraal aan de rechthebbenden toe. Het slachtoffer moest immers ook voor zijn eigen onderhoud zorgen. Die kosten moeten dus in mindering gebracht worden op het inkomen dat verloren ging. De rechtspraak raamt ze overwegend op een percentage van het gezinsinkomen en trekt ze in die mate af van het persoonlijk netto-inkomen van het slachtoffer (of van de economische waarde als het om een huisvrouw gaat).

In tegenstelling tot de forfaitaire ramingen die nu door de rechtbanken worden gebruikt en de formule voorgesteld in de Indicatieve Tabel versie 2016 (randnummer 4.3.2.1), stelt dit gereedschap de gebruiker in staat een berekening te maken van de kosten van eigen onderhoud van de overledene waarbij rekening kan worden gehouden met recente statistische gegevens over gezinsinkomsten en -bestedingen naargelang de inkomenskwartielen en met de concrete gezinssamenstelling.

Sinds 1996 voert Statbel (zie hierboven nr. 10) een Huishoudbudgetenquête uit (nu om de twee jaar) en publiceert het 12 maanden na de referentieperiode de resultaten ervan. Men beschikt aldus relatief snel over recente statistische gegevens over gezinsinkomsten en -uitgaven onder meer per inkomensgroep (kwartielen). Met die gegevens kan men een minder willekeurige evaluatie van de uitgaven per gezinslid maken en een meer realistische berekening van de kosten van eigen onderhoud.

In het werkblad is gebruik gemaakt van de resultaten van de recentste Huishoudbudgetenquête (2020).

14 Recapitulatie

Met het gereedschap Recap kan gemakkelijk en snel niet alleen een recapitulatie worden gemaakt van de verschillende schadeposten, maar ook de vergoedende interesten op die bedragen worden berekend en weergeven tot aan de datum van het vonnis. Ook de uitgekeerde provisies met rente tot aan de rechterlijke beslissing kan worden in rekening gebracht.

Let op!: de voorschotten worden, zoals het hoort, eerst op het hoofdbedrag toegerekend en dan pas op de interesten, dit in tegenstelling tot het verbintenissenrecht waar in overeenstemming met het artikel 1254 B.W. de betalingen eerst op de interesten worden toegerekend.

De werkwijze in de praktijk bestaat erin de totale vergoeding te bepalen plus de compensatoire interest vanaf de voor elke schadepost aangepaste begindatum en daarvan de voorschotten plus de interest erop vanaf de betaaldatum af te trekken.

Nieuw: door een selectievakje in te schakelen is het mogelijk om de correcte wettelijke interesten per overeenstemmende periode van schuld of afbetaling volautomatisch toe te voegen aan het werkblad.

Met één klik op de knop “Kopiëren naar Word”, kan de tabel worden overgebracht naar de Microsoft Word tekstverwerker om aldus automatisch te worden verwerkt in het vonnis.

Aldus is de gebruiker in staat om te veroordelen tot één enkel bedrag (hoofdsom met interesten, provisies met interesten in mindering) en lopen alleen nog de verwijlinteresten vanaf de datum van het vonnis.

15 Omrekening van alcoholconcentratie

Omrekenen van mg/l Uitgeademde alveolaire lucht (UAL) in g/l bloed (‰) en omgekeerd.

16 Tarief van de rechtsplegingsvergoeding

Het volstaat om het bedrag van de vordering(en) op te geven in het formulier om door een klik op de knop OK het tarief van de toepasselijke rechtsplegingsvergoeding weer te geven. Tevens worden de net lagere en hogere tarieven getoond. Ook het tarief voor niet in geld waardeerbare vorderingen kan worden weergegeven.

Met behulp van de Instellingen kan de spilindex worden gewijzigd wanneer dat noodzakelijk is.

17 Plaatsopneming - vervoerskosten

Met het nieuw onderdeel "Vervoerskosten plaatsopneming"  onder het tabblad "Varia" krijgt de gebruiker een tabel van de evolutie van de spilindexen met de overeenstemmende bedragen van de vervoerskosten sinds 1/05/2011 tot op heden (spilindex 598,40 vanaf 1/07/2022) (art. 1016 Ger. W. - K.B. 18/9/1975).

18 Help-onderwerpen

Het programma is voorzien van erg gedetailleerde help-onderwerpen die met een eenvoudige muisklik meteen kunnen worden weergegeven vanuit het programma zelf.