Gebruiksrechtovereenkomst

 

Hieronder volgt de gebruiksrechtovereenkomst voor het programma Daproverb.

WAARSCHUWING: Dit computerprogramma is auteursrechtelijk beschermd. Schending van de rechten van de auteur is strafbaar en zal met alle beschikbare juridische middelen worden bestreden.

 

EULA (End-User License Agreement)

Titel: Daproverb
Auteur: Jacques Deseure
Versie: 4.2
E-mail: info@daproverb.be
© 2009-2020 Jacques Deseure - Alle rechten voorbehouden
-----------------------------------------------------
Gebruiksrechtovereenkomst versie 5.5
-----------------------------------------------------
BELANGRIJK - AANDACHTIG LEZEN:
Deze gebruiksrechtovereenkomst is een wettige overeenkomst tussen Uzelf (de gebruiker) en Jacques Deseure (de ontwikkelaar).

U AANVAARDT GEBONDEN TE ZIJN DOOR DE BEWOORDINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST EN DE BEPERKINGEN VAN UW GEBRUIKSRECHT DOOR DE LOUTERE INSTALLATIE EN/OF HET GEBRUIK VAN DAPROVERB (ALLE VERSIES). ALS U HET DAARMEE NIET EENS BENT, INSTALLEER EN GEBRUIK DAN DAPROVERB IN GEEN GEVAL.

SCROLL OMLAAG/OMHOOG MET DE SCROLLBAR AAN DE RECHTERKANT OF DOOR TE DRUKKEN OP DE PIJLEN OMLAAG/OMHOOG EN/OF DE PAGEDOWN/PAGEUP TOETSEN OM DEZE GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST VOLLEDIG TE BEKIJKEN.

OPGELET: DEZE SOFTWARE (SAMEN MET DE VERGEZELLENDE DOCUMENTATIE) IS EXCLUSIEVE EIGENDOM VAN JACQUES DESEURE. ZIJ WORDT U, DE OORSPRONKELIJKE GEBRUIKER, TER BESCHIKKING GESTELD, ONDERWORPEN AAN DE VOLGENDE GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST. LEES DUS DEZE GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST AANDACHTIG DOOR ALVORENS HET PRODUCT TE INSTALLEREN EN/OF TE GEBRUIKEN.

 

INHOUDSOPGAVE

 1. Definities
 2. Eigendomsrecht
 3. Auteursrechtelijke bescherming
 4. Tegenprestatie
 5. Gebruiksrechttoekenning
 6. Gebruiksrechtbeperkingen
 7. Beëindiging van het gebruiksrecht
 8. Onderhoud, ondersteuning en updates
 9. Afwijzing van garantie
 10. Aansprakelijkeidsbperking
 11. Verspreiding
 12. Voorbehoud van rechten
 

1 DEFINITIES

"Daproverb" betekent de Daproverb software (alle versies) en alles behorende tot zijn officieel distributiepakket, zoals bv. de documentatie.

"De ontwikkelaar" betekent Jacques Deseure, ere-ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Ieper (die alle versies van Daproverb ontwikkeld heeft).

"Officieel distributiepakket" betekent een pakketbestand, zoals .xlsm, .zip of een installatieprogramma (.exe) bevattende Daproverb.

"Gebruiksrechtovereenkomst" betekent dit tekstdocument. Deze Gebruiksrechtovereenkomst is een wettige overeenkomst tussen uzelf (de gebruiker) en de ontwikkelaar. U moet alle bewoordingen en clausules in deze overeenkomst en de gebruiksrechtbeperkingen aanvaarden om Daproverb te mogen installeren, gebruiken en uitvoeren.

"Licentie" betekent een wettig recht om Daproverb te gebruiken eventueel door het verwerven van een serienummer.

"Aantal computers waarmee dit product mag gebruikt worden" betekent alle soorten gebruik, zoals gebruik over een netwerkverbinding of gebruik vanaf een CD-Rom of andere gelijkaardige media met of zonder installatie van de software op de specifieke computer(s).

 

2  EIGENDOMSRECHT

Daproverb is exclusieve eigendom van de ontwikkelaar.
Het product is U in gebruik gegeven, niet verkocht.

U erkent en aanvaardt dat:

 1. de ontwikkelaar alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten van Daproverb bezit.
 2. deze Gebruiksrechtovereenkomst alleen de hieronder vermelde licentie(s) insluit en dat alle rechten hieronder niet uitdrukkelijk toegestaan voorbehouden blijven aan de ontwikkelaar.
 3. U geen eigendom van of ander belang (ander dan uw gebruiksrecht) in Daproverb verwerft.
 4. de ontwikkelaar eigenaar is en blijft van alle kopieën van Daproverb die op welke wijze ook mochten zijn gemaakt.
 

3  AUTEURSRECHTELIJKE BESCHERMING

Daproverb is een computerprogramma en als zodanig auteursrechtelijk beschermd krachtens (1) de wet van 30 juni 1994 houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's, (2) de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten (Auteurswet) (3) internationale verdragen.

 

4  TEGENPRESTATIE

Daproverb wordt U, de gebruiker, aangeboden voor gebruik in ongewijzigde vorm en onder de hierna vermelde voorwaarden en restricties.

 

5  GEBRUIKSRECHTTOEKENNING

De ontwikkelaar is enkel bereid U deze rechten toe te staan als U Daproverb en in voorkomend geval het persoonlijk serienummer van hemzelf of langs een gemachtigde verdeler om verkregen hebt. Anders hebt U niet het recht Daproverb te installeren of te gebruiken.

De ontwikkelaar kent U de volgende rechten toe op voorwaarde dat U instemt met alle bewoordingen en voorwaarden van deze Gebruiksrechtovereenkomst:

1. GEBRUIK. Daproverb mag worden geïnstalleerd en gebruikt op al uw computers thuis en op het werk. 
De gebruikers mogen Daproverb installeren, gebruiken, toegang nemen tot het programma en uitvoeren op hun computers waarvoor het gebruiksrecht geldt.
 
2. PERSOONLIJK gebruik. Dit gebruiksrecht geldt alleen voor de voormelde computers voor persoonlijk gebruik thuis en op het werk.

3. LICENTIE. De installatie op de hierboven vermelde computers geeft de gebruiker het recht om Daproverb ongewijzigd te gebruiken en alleen wanneer die gebruiker Daproverb en in voorkomend geval het persoonlijk serienummer heeft verkregen via de ontwikkelaar zelf of via een gemachtigde verdeler.

4. PRIVACY. De ontwikkelaar garandeert dat hij Daproverb van geen enkel mechanisme, protocol, methode of algoritme ("Spyware") voorzien heeft die/dat vertrouwelijke informatie van uw computer zou verzamelen en hem die zonder uw medeweten of toestemming automatisch zou toesturen.

5. VEILIGHEID. De ontwikkelaar garandeert dat hij Daproverb van geen enkel mechanisme, protocol, methode of algoritme ("Trojan Horse" / "Backdoor") heeft voorzien die hem in staat zou stellen uw computer volledig onder controle te krijgen zonder uw medeweten of uw toestemming.

6. OVERDRACHT van gebruiksrecht. U hebt het recht niet om uw gebruiksrecht aan iemand anders over te dragen. Doet U dat toch dan eindigt uw recht op gebruik van de software.

 

6  RESTRICTIES EN GEBRUIKSRECHTBEPERKINGEN

U bent NIET gerechtigd om:

1. Daproverb (met inbegrip van zijn broncode) te wijzigen, decompileren, disassembleren, onderwerpen aan reverse engineering of op een andere manier te pogen de broncode of enig onderdeel ervan te achterhalen of te reconstrueren.

2. Een programma, broncode, mechanisme, methode, protocol of algoritme aan te wenden om de beveiligingsonderdelen van Daproverb (waaronder het serienummer), methodes of algoritmen of enig onderdeel ervan te omzeilen of te breken.

3. Afgeleide producten te maken gebaseerd op Daproverb (bv. Daproverb integreren in een ander al dan niet commercieel product).

4. Enig onderdeel van Daproverb (met inbegrip van het help-bestand) te vertalen.

5. Rechten op Daproverb te verhuren, leasen, sublicentiëren, transporteren, distribueren of op een andere wijze over te dragen.

6. Gelijk welke productidentificatie, copyright, eigendomsaanduiding of label van Daproverb te verwijderen.

7. Daproverb of enig onderdeel ervan (waaronder in voorkomend geval het serienummer) te verspreiden, verdelen, herverdelen, verhuren, leasen of verkopen.

8. Daproverb te gebruiken als U weet dat de kopie die U gebruikt of in voorkomend geval het serienummer illegaal is.

9. Daproverb te gebruiken, kopiëren, verdelen of op te slaan op uw computer als deze Gebruiksrechtovereenkomst op enigerlei wijze geschonden is.

 

7  BEËINDIGING VAN HET GEBRUIKSRECHT

De ontwikkelaar heeft het recht het gebruiksrecht te beëindigen als U de bewoordingen en voorwaarden van deze overeenkomst niet naleeft, in welk geval U alle kopieën van Daproverb en al zijn onderdelen moet vernietigen.

 

8  ONDERHOUD, ONDERSTEUNING EN UPDATES

De ontwikkelaar heeft op geen enkele wijze verplichting tot onderhoud, ondersteuning of updating van Daproverb, noch tot het verschaffen van updates of foutverbeteringen.

 

9 AFWIJZING VAN GARANTIE

De ontwikkelaar wijst uitdrukkelijk alle waarborgen en garanties af, expliciete, impliciete of wettelijke, met inbegrip zonder beperking van impliciete verkoopsgaranties, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-schending van intellectuele eigendomsrechten van derden en iedere waarborg die zou kunnen spruiten uit handelsgebruik, gewoonte of manier van zaken doen. Onverminderd hetgeen voorafgaat, aanvaardt U dat Daproverb verschaft wordt in de beschikbare vorm ("as is") en dat de ontwikkelaar niet garandeert dat Daproverb ononderbroken of zonder fouten zal werken, noch dat Daproverb zal functioneren met hardware en/of software die niet door de ontwikkelaar geleverd werd. Deze afwijzing van garantie maakt een essentieel onderdeel van deze overeenkomst uit.

 

10 AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

U draagt zelf het volledige risico voor de installatie, het gebruik, de resultaten en prestaties van Daproverb.

In geen geval zal de ontwikkelaar verantwoordelijk kunnen gesteld worden voor om het even welke rechtstreekse, onrechtstreekse, incidentele, bijzondere, onvoorziene, morele of bijkomende schade van gelijk welke aard als gevolg van of in verband met Daproverb of deze overeenkomst, zelfs zo de ontwikkelaar ermee bekend was dat zodanige schade had kunnen optreden, ermee bekend had moeten zijn of wanneer zulke schade redelijkerwijs had kunnen worden voorzien.

Dergelijke afwijzing van schade houdt in, maar is niet beperkt tot schade door verlies van gegevens of software, werkonderbreking, slechte werking of panne van de computer.

In geen geval zal de ontwikkelaar aansprakelijk zijn voor de kosten van vervangende software of diensten.

 

11 VERSPREIDING

Daproverb mag door de gebruiker niet worden verspreid zonder toestemming van de ontwikkelaar. Het is niet toegelaten Daproverb in te sluiten in enige commerciële CD-ROM of DVD softwarecollectie.

 

12 VOORBEHOUD VAN RECHTEN

De ontwikkelaar behoudt zich alle rechten voor die U in deze overeenkomst niet uitdrukkelijk toegekend zijn.

 

U AANVAARDT GEBONDEN TE ZIJN DOOR DE BEWOORDINGEN VAN DEZE GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST EN DE BEPERKINGEN VAN UW GEBRUIKSRECHT DOOR DE LOUTERE INSTALLATIE EN/OF GELIJK WELK GEBRUIK VAN DAPROVERB. ALS U HET NIET EENS ZIJT, INSTALLEER OF GEBRUIK DAPROVERB DAN IN GEEN GEVAL.

 

Daproverb
© 2009-2020 Jacques Deseure
Alle rechten voorbehouden.
Gebruiksrechtvereenkomst versie 5.5
Jacques Deseure
19/10/2020

[Einde van dit document]

 

Labels