Disclaimer

 

Gebruiksvoorwaarden voor de website

 

1. Algemeen

Aan het gebruik van deze website zijn bepaalde algemene voorwaarden, die hieronder worden beschreven, verbonden. Door het louter gebruik maken van de website wordt u geacht deze algemene gebruiksvoorwaarden te aanvaarden.

 

2. Gegevens en informatie

De webmaster spant zich in om de inhoud van de website juist, volledig en bijgewerkt te houden, evenwel zonder enige verplichting of garantie. Juistheid, volledigheid en bijgewerkt zijn van de gegevens worden dus niet gewaarborgd. De webmaster kan evenmin garanderen dat de website volledig vrij van onderbreking zou zijn of niet door andere technische problemen kan worden getroffen.

Gebruik van die gegevens gebeurt uitsluitend op eigen risico van de gebruiker.

De webmaster aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor om het even welke schade, zoals schade aan het computersysteem, schade aan software of verlies door het gebruik van gegevens, die zou kunnen ontstaan door het gebruik van deze website of van zijn inhoud noch door eventuele onderbrekingen of technische problemen.

 

3. Hyperlinks

Deze website bevat hyperlinks naar externe websites. Die verwijzingen gelden louter als inlichting en houden geen goedkeuring van de inhoud van die websites in. De webmaster oefent geen enkele technische of inhoudelijke controle uit over die andere websites.

Er wordt derhalve geen enkele garantie verstrekt over de correctheid of de volledigheid van de inhoud van die externe websites.

De webmaster wijst iedere aansprakelijkheid af voor om het even welke schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, zou kunnen ontstaan door het raadplegen en/of gebruiken van de gegevens van die externe websites waarnaar wordt verwezen in deze Daproverb website.

Het aanmaken van hyperlinks naar deze Daproverb website is toegelaten mits

  • de browser geen andere gegevens bevat dan de doelpagina en zijn adres,
  • de gegevens op de doel-website niet worden gewijzigd.

Bij twijfel neemt u contact op met de webmaster via de contactpagina van www.daproverb.be.

 

4. Wijzigingen

De website-inhoud kan om het even wanneer worden geüpdatet, gewijzigd of beëindigd zonder enige (voorafgaande) kennisgeving.

De webmaster wijst elke aanprakelijkheid af voor om het even welk (al dan niet schadelijk) gevolg van om het even welke update, wijziging of stopzetting van deze website.

 

5. Klachten

De gebruiker die de informatie op de bladzijden van deze website raadpleegt, ziet af van elke klacht, van welke aard ook, met betrekking tot het gebruik van de via het systeem beschikbaar gestelde informatie, ongeacht of dergelijke klachten tegen de webmaster worden ingediend of tegen om het even welke andere instantie die het systeem van informatie heeft voorzien.

 

6. Risico's

Bovendien stemt de gebruiker die de informatie op de bladzijden van deze website raadpleegt ermee in alle risico's die aan het gebruik van het systeem verbonden zijn op zich te nemen (en af te zien van elke klacht tegen de webmaster of tegen om het even welke instantie die het systeem van informatie voorziet), met inbegrip van het risico dat computers, software of gegevens worden beschadigd door een of ander virus dat via het systeem of als gevolg van het feit dat de gebruiker het systeem raadpleegt, zou kunnen worden overgedragen of geactiveerd.

 

7. Auteursrecht

De gebruiker mag de gegevens verspreid op deze website downloaden en reproduceren maar mits bronvermelding en uitsluitend voor eigen gebruik, in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht.

Voor wat betreft het programma Daproverb zelf gelden de bepalingen van de gebruiksrechtovereenkomst die dat programma vergezelt.

Het gebruik en de reproductie van multimedia informatie (waaronder zonder daartoe beperkt te zijn : beelden, geluid en software toepassingen) is steeds aan een voorafgaandelijke goedkeuring van de webmaster onderworpen.

Bepaalde software toepassingen en grafische elementen die op of via de website kunnen worden geraadpleegd worden door derden aangeleverd en kunnen door het auteursrecht worden beschermd waardoor de mogelijkheid tot gebruik en reproductie wordt beperkt en aan de voorafgaande toestemming van de auteur wordt onderworpen.

De webmaster behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op deze website zelf, de inhoud en het beeldmateriaal, voor zover deze beelden niet afkomstig zijn van derden.

 

Als u met de bovenstaande voorwaarden onder 1 tot en met 7 niet akkoord gaat, gelieve dan meteen het systeem te verlaten.

 

Ieper, 01 januari 2016

Jacques Deseure