` Versiegeschiedenis | Daproverb

Versiegeschiedenis

 

[Bureaublad-app 3.5.8]

Nieuwe updates:

 • Rechtsbijstand: leefloon per 1/9/2018
 • Rechtsbijstand: instellingen (waarden inkomensgrenzen en leefloon kunnen nu door de gebruikers zelf worden bijgewerkt.

Verbetering:

 • Franstalige handleiding werd niet weergegeven door verkeerde verwijzing naar bestand op website.

[Bureaublad-app 3.5.7]

Nieuwe updates:

 • Rechtsbijstand: bijgewerkte grensbedragen per 1/9/2018
 • Tafels, Prothesen en Uitvaartkosten: Levensverwachting uit Sterftetafels Statbel 2017, Prospectieve tafels Schryvers 2018.

[Bureaublad-app 3.5.5]

Het onderdeel Datums is nu gesplitst in Datums en Termijnen.

Rechtsbijstand: het Leefloon is aangepast per 1 juli 2018.

De prospectieve tafels van Jaumain 2018 vervangen de vorige van 2017.

Kleine fouten verbeterd.

[Bureaublad-app 3.5.3]

Met de knop Instellingen kunnen nu in het gereedschap Rechtsplegingsvergoeding de waarden van de tarieven in de database worden weergegeven.

[Bureaublad-app 3.5.2]

Deze versie is nu gecompileerd met verwijzing naar .NET Framework 4.6 in plaats van 4.7.

[Bureaublad-app 3.5.1]

Nieuw:

 • Bij de berekening van de Blijvende ongeschiktheid wordt nu ook een venster met het detail van de berekening weergegeven.

[Bureaublad-app 3.5.0]

Nieuw:

 • In het tabblad Datums wordt in het onderdeel Dag van de week nu ook de Week van het jaar weergegeven.
 • Het tabblad Procenten bevat het nieuw gereedschap Btw-berekening. Hiermee kan voor het opgegeven bedrag het resultaat btw inbegrepen of btw niet inbegrepen worden berekend. Ook het btw-bedrag zelf wordt weergegeven.

Varia:

 • De gebruikersinterface van de Startpagina werd verfraaid.

[Bureaublad-app 3.3.1]

Nieuw:

 • Nieuw tabblad Varia met de volgende nieuwe gereedschappen:
 1. Omrekening van alcoholconcentratie: omrekenen van mg/l Uitgeademde alveloaire lucht (UAL) in g/l acohol (‰) en omgekeerd.
 2. Tarief van de rechtspleginsvergoeding: het volstaat op het formulier het bedrag van de vordering(en) op te geven en te klikken op de knop OK om het toepasselijk tarief van de rechtsplegingsvergoeding weer te geven, samen met het net lager en het net hoger tarief. Ook het tarief voor niet in geld waardeerbare vorderingen kan worden opgeroepen. Met behulp van de Instellingen kunnen de waarden van het tarief zo nodig worden aangepast aan de 2 volgende wijzigingen van de spilindex.

[Bureaublad-app 3.2.0]

Nieuw:

 • Het onderdeel Datums bevat een nieuw gereedschap: Kalender België. Deze kalender bevat onder meer de 10 wettelijke feestdagen, kerkelijke feestdagen, varia (zoals valentijnsdag, moederdag, vaderdag, e.d.), de schoolvakanties, het begin van zomer- en wintertijd en de feestdagen van de gemeenschappen. Het jaartal van deze kalender kan eenvoudig worden gewijzigd door te klikken op pijltjes. De kalender kan ook worden afgedrukt.

[Bureaublad-app 3.1.0]

Nieuw:

 • Nieuwe gebruikersinterface voor de Startpagina, tabblad Vergoedingen, onderdeel Tijdelijke ongeschiktheid. De gereedschappen Persoonlijke ongeschiktheid, Pijn, Huishoudelijke ongeschiktheid en Verhoogde inspanningen kunnen vandaar nu rechtstreeks worden gestart.

Wijzigingen:

 • De broncode van het programma werd op meerdere plaatsen verbeterd.

[Bureaublad-app 3.0.3]

Nieuw:

 • Splinternieuwe gebruikersinterface voor de Startpagina, waardoor het programma nog gemakkelijker te gebruiken is.

[Bureaublad-app 2.8.7]

Wijzigingen:

 • enkele kleine verbeteringen

[Bureaublad-app 2.8.6]

Wijziging:

 • in het onderdeel Hoger beroep van het gereedschap Datums is de berekening van de bijkomende termijn van 10 dagen voor het openbaar ministerie nu in overeenstemming gebracht met het arrest van het Hof van Cassatie van 29 november 2017 (AR nr. P.17.0761.F), zowel voor wat betreft de beslissingen op tegenspraak als bij verstek.
 • de handleiding werd in die zin aangepast.

[Bureaublad-app 2.8.5]

Nieuw:

 • In de onderdelen Persoonlijke ongeschiktheid, Huishoudelijke ongeschikthheid en Verhoogde Inspanningen van het gereedschap Tijdelijke ongeschiktheid is de knop Gewogen Gemiddelde Datum toegevoegd. Na het invoeren van de periodes van ongeschiktheid en het berekenen van de totale verschuldigde schadevergoeding kan per onderdeel de datum berekend worden waarop de helft van het bedrag van de totale schadevergoeding bereikt is. Dit is de zogenoemde Gewogen Gemiddelde Datum die kan worden aangewend als aanvangsdatum voor de vergoedende interesten.

Bijwerking:

 • De handleiding is bijgewerkt met het hierboven vermelde onderwerp.

[Bureaublad-app 2.8.4]

Verbetering

 • taalfoutjes verbeterd in knopinfo van het onderdeel Verhoogde inspanningen

[Bureaublad-app 2.8.3]

Bijwerking:

 • toevoeging van de wettelijke interestvoet voor het jaar 2018 (2,00 %) aan de gereedschappen Interestberekening, Toerekening en Recapitulatie.

[Bureaublad-app 2.8.2]

Nieuw:

 •     toevoeging van het onderdeel "Verhoogde inspanningen" aan het gereedschap Tijdelijke ongeschiktheid.

Wijzigingen:

 •     gewijzigde gebruikersinterface voor het gereedschap Tijdelijke ongeschiktheid,
 •     verbeterde gebruikersinterface voor sommige gereedschappen voor hoge resolutie schermen,
 •     handleiding bijgewerkt.

[Bureaublad-app 2.7.6]

Nieuw:

 • nieuwe knop op de Startpagina om te controleren op versie-updates.
 • in het venster "Over" wordt de recentste versie weergegeven.
 • nieuwe installatiemethode.

[Bureaublad-app 2.7.5]

STATBEL publiceerde de resultaten van de Huishoudbudgetenquête 2016. Op basis van die statistische gegevens werden de waarden in het gereedschap "Aftrek van kosten voor eigen onderhoud" bijgewerkt in Daproverb.

Alle gereedschappen zijn nu actueel. Hier een kort overzicht:

 • Rechtsbijstand: grensbedragen en leefloon per 1/9/2017
 • Interestberekening, Toerekening en Recapitulatie : wettelijke interest 2017
 • Tijdelijke ongeschiktheid, Blijvende ongeschiktheid en Esthetische schade: bedragen Indicatieve Tabel 2016
 • Tafels, Prothesen en Uitvaartkosten: Levensverwachting uit Sterftetafels STATBEL 2016, Prospectieve tafels Schryvers 2017, Prospectieve tafels Jaumain 2017.
 • Aftrek van kosten voor eigen onderhoud: Huishoudbudgetenquête STATBEL 2016.

Het Help-bestand is bijgewerkt en kan rechtstreeks worden opgeroepen van op de Startpagina (Internetverbinding niiet meer nodig).

[Bureaublad-app 2.7.1]

Deze nieuwe versie bevat updates, verbeteringen van fouten en gewijzigde gebruikersinterface voor sommige onderdelen.

Samenvatting van updates:

 • Rechtsbijstand: grensbedragen en leefloon per 1/9/2017
 • Interestberekening, Toerekening en Recapitulatie : wettelijke interest 2017
 • Tijdelijke ongeschiktheid, Blijvende ongeschiktheid en Esthetische schade: bedragen Indicatieve Tabel 2016
 • Tafels, Prothesen en Uitvaartkosten: Levensverwachting uit Sterftetafels Statbel 2016, Prospectieve tafels Schryvers 2017, Prospectieve tafels Jaumain 2017.

De Excel-versie van Daproverb wordt niet meer bijgewerkt en is niet meer beschikbaar.

[Bureaublad-app 2.6.8]

De eerste release van Daproverb Bureaublad-app is een feit.

Daproverb Bureaublad-app is een volwaardige, zelfstandige Windows-applicatie die dus kan worden uitgevoerd los van een Office-programma zoals bv. Excel.

Daproverb Bureaublad-app is tweetalig: Nederlands - Frans.

De software werkt zowel onder Windows 32-bits als onder Windows 64-bits en omdat Excel niet meer benodigd is, is het niet relevant of Office 32-bits of 64-bits is geïnstalleerd. Goed nieuw dus voor de gebruikers die werkten met Excel 64-bits en zodoende de Excel-versie van Daproverb niet konden gebruiken.

Wel moet minstens het besturingssysteem Windows 7 op de pc draaien en nog beter een hogere versie zoals Windows 8, 8.1 of 10.

De gebruiker kan het programma installeren op zijn / haar persoonlijke computer en/o op de FOD Justitie computer.

Alleen geregistreerde gebruikers (die dus beschikken over een gebruikersaccount) kunnen een downloadlink bekomen na het invullen van het daartoe bestemde formulier op de website.

Daproverb Bureaublad-app versie 2.6.8 bevat onder meer volgende updates:

 • de onderdelen Interesteberekening, Toerekening en Recapitulatie bevatten de wettelijke interestvoet van 2017.
 • de onderdelen Tijdelijke ongeschiktheid, Blijvende ongeschiktheid en Esthetische schade bevatten de cijfers uit de Indicatieve Tabel 2016.
 • de onderdelen Tafels, Prothesen en Uitwaartkosten bevatten de prospectieve levensverwachting 2017 zowel van Schryvers-Aoust als (nieuw) van Christian Jaumain.

Met de Buraublad-app kan nog makkelijker en sneller worden gewerkt dan met de Excel-versie van Daproverb.

Op termijn zal de Excel-versie van Daproverb niet meer worden bijgewerkt en verdwijnen. Alleen de Bureaublad-app zal overblijven.

[Versie 11.6.0]

Bijgewerkte onderdelen

De werkbladen "Interestberekening", "Toerekening" en "Recapitulatie" zijn bijgewerkt met de recentste wettelijke rentetarieven in Burgerlijke zaken (jaar 2017: 2,00 %).

Waar toepasselijk (werkbladen Tijdelijke ongeschiktheid, Blijvende ongeschiktheid en Esthetische schade) zijn de werkbladen bijgewerkt met de recentste gegevens uit de nieuwe Indicatieve Tabel 2016.

De handleiding is bijgewerkt.

[Versie 11.5.0]

Nieuw onderdeel

Een nieuw onderdeel "Conclusiekalender" werd toegevoegd. Het stelt de gebruiker in staat conclusietermijnen te berekenen overeenkomstig art. 747 § 2, Ger. W. en desgewenst een brief of een beschikking met de kalender in te voegen in Word.

Bijgewerkte onderdelen

Het onderdeel "Datumberekening voor het strafprocesrechtelijk hoger beroep" werd gewijzigd voor wat betreft de berekening van de bijkomende termijn voor het hoger beroep van het openbaar ministerie nadat de beklaagde/burgerrechtelijk aansprakelijke partij hoger beroep instelde tegen een verstekvonnis.

Het onderdeel Rechtsbijstand werd bijgewerkt voor wat betreft de grensbedragen toepasselijk vanaf 1 september 2016 en het leefloon toepasselijk vanaf 1 juni 2016.

De werkbladen "Tafels", "Prothesen" en "Uitvaartkosten" zijn bijgewerkt met de recentste gegevens voor berekening van de levensduur (zie hierna).

De recentste sterftetafels "in exacte leeftijd" van 2015 van de ADSEI (Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie)(vroeger NIS) van de FOD Economie zijn nu gebezigd in plaats van de tafels van 2014 die in de vorige versie van het programma werden gebruikt.

De handleiding werd bijgewerkt.

[Versie 11.4.5]

Bijgewerkte onderdelen

Het onderdeel "Datumberekening voor het strafprocesrechtelijk hoger beroep" werd volledig bijgewerkt in overeenstemming met de wet van 5 februari 2016 (zogenoemde tweede potpourriwet).

Het onderdeel Rechtsbijstand werd bijgewerkt voor wat betreft de bedragen op basis van het leefloon toepasselijk vanaf 1 april 2016.

De handleiding werd in die zin ook aangepast en de gebruikersinterface van die handleiding werd volledig vernieuwd.

[Versie 11.4.2]

Verbetering

Een fout in de programmacode werd verbeterd: het programma startte niet met Excel 2007.

[Versie 11.4.1]

Verbeteringen

Een fout in het installatiebestand werd verbeterd: franstalige installatie mislukte omdat "Administrator" geen geldige groep of gebruiker was.

Een fout in de franstalige broncode werd vebeterd: in het onderdeel "Calcul des intérêts" konden geen gegevens worden ingevoerd.

Bijgewerkte onderdelen

De werkbladen "Tafels", "Prothesen" en "Uitvaartkosten" zijn bijgewerkt met de recentste gegevens voor berekening van de levensduur (zie hierna).

De gegevens uit de nieuwste Prospectieve tafels 2016 van J. SCHRYVERS - J.-P. AOUST zijn toegevoegd. Deze bevatten de prospectieve levensverwachting 2016 en de prospectieve mediaanlevensduur 2016.

De werkbladen "Interestberekening", "Toerekening" en "Recapitulatie" zijn bijgewerkt met de recentste wettelijke rentetarieven in Burgerlijke zaken (jaar 2016: 2,25%

[Versie 11.4.0]

Systeemvereisten (Nieuwe)

 • Windows 7 of hoger (Windows 7, 8, 8.1, 10)
 • Office (Excel) 2007 of hoger (Excel 2007, 2010, 2013, 2016) - 32 bits versie
 • De 64 bits versie van Office (Excel) wordt niet meer ondersteund
 • Office (Excel) XP en Office (Excel 2003) worden niet langer ondersteund. De gebruikers van deze versies kunnen het compatibiliteitspakket gratis downloaden van de Microsoft Office website.

Gebruikersinterface

Bovenaan op de Startpagina wordt nu de licentiestatus weergegeven. Dat gebeurt ook wanneer op de knop "Licentie" wordt geklikt in "Over Daproverb".

De knoppen "Excel verbergen" en "Excel weergeven" zijn verwijderd van de Startpagina.

Bijgewerkte onderdelen

De module "Aftrek kosten van eigen onderhoud" is bijgewerkt met de statistieken van ADSEI uit de recentste Huishoudbudgetenquête 2014.

[Versie 11.3.8]

Bijgewerkte onderdelen

Het onderdeel Rechtsbijstand werd bijgewerkt voor wat betreft de grensbedragen en de bedragen op basis van het leefloon toepasselijk vanaf 1 september 2015.

De werkbladen "Interestberekening", "Toerekening" en "Recapitulatie" zijn bijgewerkt met de recentste wettelijke rentetarieven in Burgerlijke zaken (jaar 2015: 2,50%).

De wettelijke rente inzake handelstransacties is niet meer beschikbaar in die onderdelen.

De werkbladen "Tafels", "Prothesen" en "Uitvaartkosten" zijn bijgewerkt met de recentste gegevens voor berekening van de levensduur (zie hierna).

De recentste sterftetafels "in exacte leeftijd" van 2014 van de ADSEI (Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie)(vroeger NIS) van de FOD Economie zijn nu gebezigd in plaats van de tafels van 2013 die in de vorige versie van het programma werden gebruikt.

De gegevens uit de nieuwste prospectieve tafels 2015 van J. SCHRYVERS - J.-P. AOUST zijn toegevoegd. Deze bevatten de prospectieve levensverwachting 2015 en de prospectieve mediaanlevensduur 2015.

Het Help-bestand werd uitgebreid en gewijzigd in overeenstemming met de hierboven aangeduide update van het programma. Ook werd de gebruikersinterface van deze handleiding vernieuwd.

[Versie 11.3.5]

Broncode bijgewerkt zodat ze compatibel is met Excel 64-bits.

[Versie 11.3.4]

Bijgewerkte onderdelen

Het onderdeel Rechtsbijstand werd bijgewerkt voor wat betreft de grensbedragen toepasselijk vanaf 1 september 2014.

De werkbladen "Interestberekening" en "Toerekening" zijn bijgewerkt met de recentste wettelijke rentetarieven voor Handelstransacties (alleen voor de overeenkomsten gesloten vóór 16/03/2013: tweede semester 2014: 7,5 %).

De werkbladen "Tafels", "Prothesen" en "Uitvaartkosten" zijn bijgewerkt met de recentste gegevens voor berekening van de levensduur (zie hierna).

De recentste sterftetafels "in exacte leeftijd" van 2013 van de ADSEI (Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie)(vroeger NIS) van de FOD Economie zijn nu gebezigd in plaats van de tafels van 2012 die in de vorige versie van het programma werden gebruikt.

[Versie 11.3.0]

De broncode voor de automatische invoer van de wettelijke rente in de onderdelen Interestberekening, Toerekening en Recapitulatie werd geoptimaliseerd.

Bijgewerkte onderdelen

Het onderdeel Rechtsbijstand werd bijgewerkt voor wat betreft de grensbedragen toepasselijk vanaf 1 september 2013. De bedragen op basis van het leefloon zijn bijgewerkt per 1 september 2013.

De module "Aftrek kosten van eigen onderhoud" is bijgewerkt met de statistieken van ADSEI uit de recentste Huishoudbudgetenquête 2012.

De werkbladen "Interestberekening", "Toerekening" en "Recapitulatie" zijn bijgewerkt met de recentste wettelijke rentetarieven in Burgerlijke zaken (jaar 2014: 2,75%).

 

[Versie 11.2.0]

Gebruikersinterface

Bij opstarten wordt gecontroleerd of 'Toegang tot Visual Basic-project vertrouwen' is ingeschakeld in Excel, want als dat niet het geval is kan Daproverb niet werken zoals het hoort.  Desgewenst wordt het correcte dialoogvenster meteen weergegeven om de nodige wijzigingen te kunnen uitvoeren.

 

[Versie 11.1.0]

Nieuwe gebruikersinterface

Daproverb is voortaan volledig tweetalig Nederlands-Frans.
Het programma wordt automatisch geopend op de Startpagina in de taal van de geïnstalleerde Microsoft Office applicatie.
Op de Startpagina kan de taal worden gewisseld door te klikken op de knop naast het pictogram met de vlag.

Nieuwe werkbladknoppen

De onderdelen Tijdelijke ongeschiktheid, Interestberekening, Toerekening en Recapitulatie zijn voorzien van de nieuwe werkbladknoppen Exporteren en Importeren.
Met deze knoppen kunnen de werkbladgegevens worden geëxporteerd naar een tekstbestand en later weer geïmporteerd in het overeenstemmende werkblad.

 

[Versie 10.2.0]

De werkbladen "Tafels", "Prothesen" en "Uitvaartkosten" zijn bijgewerkt met de recentste gegevens voor berekening van de levensduur (zie hierna).

De recentste sterftetafels "in exacte leeftijd" van 2011 van de ADSEI (Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie)(vroeger NIS) van de FOD Economie zijn nu gebezigd in plaats van de tafels van 2010 "in verstreken leeftijd" die in de vorige versie van het programma werden gebruikt.

 

[Versie 10.1.2]

Nieuwe gebruikersinterface

De gebruikersinterface werd opnieuw ingrijpend gewijzigd. Er is gekozen voor soberder opdrachtknoppen op de werkbladen: het gaat om zogenoemde formulierbesturingselementen. Ook de achtergrondkleuren van het startscherm zijn gewijzigd (zie nieuwe Startpagina).

Nieuwe onderdelen

Op de werkbladen "Interestberekening" en "Toerekening" is de gebruikersinterface volledig vernieuwd. Het is nu mogelijk de correcte wettelijke rentevoeten in burgerlijke zaken en inzake handelstransacties volautomatisch te laten toevoegen aan het werkblad in overeenstemming met de respectieve periodes waarin ze werden gewijzigd. Gedaan dus met het tijdrovende zoeken welke rentevoet nu precies geldt voor welke periode: het volstaat nu om een selectievakje in te schakelen op het gebruikersformulier om met dat automatisme te werken (afbeelding selectievakje). U bent nu zeker dat altijd de correcte rentevoet wordt opgegeven voor ieder periode van schuld en/of afbetaling (afbeelding resultaat).

Dat geldt ook voor het werkblad Recapitulatie (van schadeposten). De werkbladen Recapitulatie 1 en Recapitulatie Plus werden versmolten tot één werkblad Recapitulatie. Ook hier is het mogelijk om per tijdsvak de correcte rentevoet automatisch door het programma te laten invoeren. Verder is het invoeren van de gegevens heel wat vereenvoudigd (afbeelding resultaat). Met één klik op de knop "Kopiëren > Word" wordt de tabel in uw Microsoft Word document met uw ontwerp van vonnis/arrest ingevoegd.

Bijgewerkte onderdelen

Waar toepasselijk (o.a. werkbladen TO en BO) zijn de werkbladen bijgewerkt met de recentste gegevens uit de nieuwe Indicatieve Tabel 2012.

Het werkblad "Rechtsbijstand" is bijgewerkt. De bedragen op basis van het leefloon zijn bijgewerkt per 1 december 2013.

De werkbladen "Interestberekening"  en "Toerekening" zijn bijgewerkt met de recentste wettelijke rentetarieven inzake Handelstransacties (1e semester 2013: 8%) en Burgerlijke zaken (jaar 2013: 2,75%). Dat geldt ook voor het werkblad "Recapitulatie" voor wat betreft de wettelijke rente in Burgerlijke zaken.

De werkbladen "Tafels", "Prothesen" en "Uitvaartkosten" zijn bijgewerkt met nieuwe gegevens voor berekening van de levensduur (zie hierna).

De gegevens uit de nieuwste Prospectieve tafels 2013 van J. SCHRYVERS - J.-P. AOUST zijn toegevoegd. Deze bevatten de prospectieve levensverwachting 2013 en de prospectieve mediaanlevensduur 2013.

Het Help-bestand werd uitgebreid en gewijzigd in overeenstemming met de hierboven aangeduide update van het programma.

Verbeteringen

De opdracht "Afdrukken" werd voor alle toepasselijke werkbladen verbeterd. Men krijgt nu altijd eerst het Afdrukvoorbeeld te zien, wan waaruit vervolgens het afdrukken zelf kan worden gestart.

De opdracht "Kopiëren > Word" werd eveneens voor alle toepasselijke werkbladen verbeterd. De weergave van de tabel in MS Word is nu veel fraaier geworden.

 

[Versie 9.8.0]

Nieuwe bestandsindeling

Omwille van compatibiliteit voornamelijk met antivirusprogramma's wordt het programmabestand voortaan behouden in de Excel bestandsindeling (.XLS) en niet meer gecompileerd, d.i. omgezet in een uitvoerbaar bestand (.EXE).

Nieuwe opdrachtknoppen op de werkbladen

De gebruikersinterface werd ingrijpend veranderd. Alle ActiveX opdrachtknoppen op de werkbladen werden vervangen door kleurige 3D afgeronde rechthoeken gekoppeld aan macro's. Opgelet: het 3D-effect van de nieuwe knoppen gaat helaas verloren in Excel XP (2002) en Excel 2003. Het komt voluit tot zijn recht in Excel 2007 en 2010.

Bijgewerkte onderdelen

De werkbladen "Tafels", "Prothesen" en "Uitvaartkosten" zijn bijgewerkt met de recentste gegevens voor berekening van de levensduur (zie hierna).

De recentste sterftetafels van 2010 van de ADSEI (Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie)(vroeger NIS) van de FOD Economie zijn nu gebezigd in plaats van de tafels van 2009 die in de vorige versie van het programma werden gebruikt.

De werkbladen "Interestberekening" en "Toerekening" zijn bijgewerkt met de recentste wettelijke rentetarieven inzake Handelstransacties (2e semester 2012: 8%).

 

[Versie 9.7.5]

Nieuwe onderdelen

Aan het gebruikersformulier in het werkblad TAO is een nieuwe opdrachtknop "Gewogen Gem. Dat." toegevoegd. Hiermee kan de zogenoemde Gewogen gemiddelde datum als aanvangsdatum voor de vergoedende interesten op de vergoedingen worden berekend.

Bijgewerkte onderdelen

Het werkblad "Rechtsbijstand" is bijgewerkt. De bedragen op basis van het leefloon zijn bijgewerkt per 1 februari 2012.

De module "Aftrek kosten van eigen onderhoud" is bijgewerkt met de statistieken van ADSEI uit de recentste Huishoudbudgetenquête 2010.

De handleiding werd bijgewerkt voor het nieuwe onderdeel Gewogen Gemiddelde Datum (Onderwerp TAO, Gemeenschappelijke opdrachten).

 

[Versie 9.7.2]

Dit is een herstelupdate: een probleem is verholpen waarbij het programma niet meer werkte bij sommige gebruikers met Excel 2007 of lager. Dat probleem hield verband met de Excel 2010 update (KB2553439). DoneEx moest een update van XCell Compiler uitbrengen om het probleem op te lossen.

 

[Versie 9.7.1]

Digitale handtekening

Het VBA-project en het installatieprogramma zijn nu voorzien van mijn digitale handtekening verleend door GlobalSign CodeSigning CA-G2. De gebruikers kunnen nu volkomen zekerheid hebben over de authenticiteit van de software. Het volstaat na te gaan of de software mijn digitale handtekening draagt.

Verbetering "Zekere rente" - Maandelijkse betalingen

In de module "Tafels", onderdeel "Zekere rente - Huidige waarde van een annuïteit van € 1 - MAANDELIJKSE betalingen", werd de formule gewijzigd om de coëfficiënten te berekenen. De huidige formule hield geen rekening met de samengestelde interest. De waarden berekend met de nieuwe formule stemmen nu overeen met die uit de tabellen van SCHRYVERS-AOUST en C. JAUMAIN (waar rekening wordt gehouden met de samengestelde interest) en wijken af van die van G. LEVIE.

Bijgewerkte onderdelen

De werkbladen "Interestberekening" en "Toerekening" zijn bijgewerkt met de recentste wettelijke rentetarieven inzake Handelstransacties (1e semester 2012: 8%) en Burgerlijke zaken (jaar 2012: 4,25%).

Het werkblad "Rechtsbijstand" is bijgewerkt. De bedragen op basis van het leefloon zijn bijgewerkt per 1/09/2011 (KB 13/8/2011, BS 23/8/2011).

 

[Versie 9.7.0]

Nieuwe onderdelen

Een nieuw werkblad "Datums 2" werd toegevoegd.

Het bevat volgende nieuwe modules:

 • Verzet - termijnen: hiermee kan de laatste nuttige dag voor het aantekenen van verzet door de beklaagde worden berekend zowel voor de gewone als de buitengewone termijn van verzet.
 • Schorsing van de verjaring gedurende de buitengewone termijn van verzet: hiermee kan de verjaring van de strafvordering worden berekend rekening houdend met de schorsing van de verjaring tijdens de buitengewone termijn van verzet.
 • Schorsing van de verjaring gedurende de cassatieprocedure. Hiermee kan de verjaring van de strafvordering worden berekend rekening houdend met de schorsing van de verjaring gedurende de cassatieprocedure.

Op het werkblad "Datums" werd de werkbladknop "Dagen tot jaareinde" toegevoegd. Met 1 klik bekomt u het aantal dagen die nog resteren tot het jaareinde.

Verbeteringen

In het werkblad "Toerekenen" werd een fout verbeterd. Wanneer in het gebruikersformulier het tabblad "Burgerlijke zaken" was geselecteerd werden de bedragen opgegeven in de tekstvakken "Schuld" of "Afbetaling" niet toegevoegd aan het werkblad zelf wanneer werd geklikt op de knop "Toevoegen" of werd gedrukt op de Enter toets. Dit probleem is nu opgelost.

Bijgewerkte onderdelen

De handleiding werd bijgewerkt voor wat betreft de bovenstaande nieuwe modules.

 

[Versie 9.6.5]

Verbeteringen

Een programmafout werd verbeterd waardoor het niet mogelijk was handmatig foutieve celinhoud te wijzigen op het werkblad "Toerekening".

In de module "Rechtsbijstand" zijn de wijzigingen via "Instellingen" en "Back-up terugzetten" nu meteen merkbaar op het werkblad.

Bijgewerkte onderdelen

Het werkblad "Procenten berekenen" werd aangevuld. Het biedt nu de mogelijkheid een brutobedrag (inclusief btw) om te zetten naar het nettobedrag (exclusief btw).

De werkbladen "Interestberekening" en "Toerekening" zijn bijgewerkt met de recentste wettelijke rentetarieven inzake Handelstransacties (2e semester 2011 - 8,5%).

Het werkblad "Rechtsbijstand" is bijgewerkt. De bedragen op basis van het leefloon zijn bijgewerkt per 9/5/2011.

De werkbladen "Tafels", "Prothesen" en "Uitvaartkosten" zijn bijgewerkt met NIEUWE gegevens voor berekening van de levensduur (zie hierna).

De projectietafels voor het jaar 2011 zijn verwijderd en vervangen door de nieuwste PROSPECTIEVE tafels 2011 van J. SCHRYVERS - J.-P. AOUST. Deze bevatten de prospectieve levensverwachting 2011 en de prospectieve mediaanlevensduur 2011.

 

[Versie 9.6.1]

Meertalig installatieprogramma

Naargelang de taal van het besturingssysteem verloopt de installatie van Daproverb nu in het Nederlands, het Frans, of het Engels.
OPGELET: vooralsnog is er alleen een Nederlandstalige versie van Daproverb zelf. De ontwikkelaar werkt aan een Franstalige versie die wellicht gereed zal zijn tegen het einde van 2011.

Nieuwe module - aftrek kosten voor eigen onderhoud

Er werd een nieuw werkblad "Aftrek kosten voor eigen onderhoud" toegevoegd. Hiermee kunnen de gebruikers bij een ongeval met dodelijke afloop op een eenvoudige manier het percentage berekenen van de kosten voor eigen onderhoud van het slachtoffer die moeten worden in mindering gebracht op het inkomen dat verloren ging. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de statistieken van ADSEI (voormalig N.I.S.) over gezinsinkomsten en -uitgaven per inkomenskwartielen uit de recentste jaarlijkse Huishoudbudgetenquête 2009. De berekening leunt veel dichter bij de realiteit aan dan de huidige aangewende forfaitaire percentages, de formule voorgesteld in de Indicatieve tabel versie 2008 inbegrepen.

Bijgewerkte onderdelen

Het werkblad "Rechtsbijstand" werd bijgewerkt voor wat betreft de gebruikersinterface van het formulier "Gegevens". Voortaan moet de gebruiker eerst de gegevens invoeren en daarna op de knop "Berekenen" klikken. Om het werkblad te kunnen afdrukken werd de knop "Afdrukken" toegevoegd. Nieuwe programmacode werd geschreven voor toevoegen van gegevens en uitvoeren van berekeningen.

De werkbladen "Interestberekening" en "Toerekening" zijn bijgewerkt met de recentste wettelijke rentetarieven inzake Handelstransacties (1e semester 2011 - 8 %) en Wettelijke rente (jaar 2011 - 3,75 %).

De werkbladen "Tafels", "Prothesen" en "Uitvaartkosten" zijn bijgewerkt met de recentste gegevens voor berekening van de levensduur (zie hierna).

De recentste sterftetafels van 2009 van de ADSEI (Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie)(vroeger NIS) van de FOD Economie zijn nu gebezigd in plaats van de tafels van 2007 die in de vorige versie van het programma werden gebruikt.

Op basis van die klassieke tafels van 2009 werden ook de projectietafels bijgewerkt (nu voor het jaar 2011).

Evaluatieperiode

De proeftermijn om het programma zonder registratie te gebruiken is nu 20 dagen. Na die termijn kan Daproverb zonder registratie niet meer worden gebruikt.

Indeling voor opslaan van bestanden in Excel

Om de compatibiliteit met Excel 2002 en Excel 2003 te verzekeren wordt in Daproverb de indeling ".xls" gebruikt. Om de gebruikersvoorkeuren voor Excel 2007 en later ongewijzigd te laten na gebruik van het programma worden voortaan volgende handelingen uitgevoerd.
Bij het starten van Daproverb gaat het programma na welke indeling voor het opslaan van bestanden is ingesteld door de gebruiker (vb. ".xls", ".xlsx", ".xlsm") en bij het (af)sluiten van het programma worden die instellingen teruggezet.

Venster gebruiksrechtovereenkomst

Om het gebruiksgemak van het programma te verhogen wordt het venster van de gebruiksrechtovereenkomst alleen nog maar bij het allereerste opstarten van Daproverb getoond en niet meer bij iedere uitvoering van het programma.

Startpagina - nieuwe help-knop

In het midden bovenaan de Startpagina is een knop toegevoegd om makkelijk de Help-onderwerpen op te roepen.

Het venster "over Daproverb"

In het venster "Over Daproverb" dat kan worden geopend op de Startpagina van het programma zijn drie knoppen toegevoegd. (1) De knop "EULA" (End-User License Agreement): hiermee kan de Gebruiksrechtovereenkomst worden geopend. (2) De knop "Leesmij": hiermee kan het bestand "Leesmij.txt" worden geopend (3) De knop "Wijzigingen": hiermee kunnen de recente en vroegere programmawijzigingen worden bekeken.

Help-bestand

Het Help-bestand werd uitgebreid en gewijzigd in overeenstemming met de hierboven aangeduide update van het programma. Uiteraard werd dus een nieuw uitgebreid onderwerp ingelast over "de aftrek van kosten voor eigen onderhoud".

 

[Versie 9.5.2]

Registratie van het programma

Vanaf deze versie zal Daproverb binnen 14 dagen na de installatie gratis moeten worden geregistreerd. Na afloop van die evaluatieperiode zal Daproverb zonder registratie niet meer kunnen worden uitgevoerd.

Installatiebestand

Het installatiebestand werd aangepast: (1) zoekt of er een vorige installatie van Daproverb op het systeem aanwezig is. In voorkomend geval wordt de gebruiker de gelegenheid geboden om meteen die vorige installatie te verwijderen. (2) Optie om een bureaubladsnelkoppeling naar Daproverb te laten installeren. (3) Optie om Daproverb meteen te laten uitvoeren na voltooiing van de installatie. (4) Bij verwijderen van Daproverb, optie om het bestand met de registratiesleutel te behouden.

Nieuwe module - Toerekening van betalingen (art. 1254 B.W.)

Er werd een nieuw werkblad "Toerekening" ingevoegd. Hiermee kunnen de gebruikers op een eenvoudige manier de toerekening van betalingen in overeenstemming met art. 1254 B.W. berekenen. Zonder dergelijk hulpprogramma is de handmatige berekening van dergelijke toerekening een helse opgave.

Rechtsbijstand

De bedragen op basis van het leefloon zijn bijgewerkt per 1/9/2010 (B.S., 13/9/2010).

Help-bestand

Het Help-bestand werd uitgebreid en gewijzigd in overeenstemming met de hierboven aangeduide update van het programma. Uiteraard werd dus een nieuwe topic ingelast over de toerekening van betalingen volgens artikel 1254 B.W.

Allerlei

Enkele kleine onvolkomenheden in sommige programmaonderdelen werden verbeterd.

 

[Versie 9.2.1]

Compatibiliteit met Excel-versies

Het uitvoerbaar bestand (EXE) van Daproverb 9.2.1 is nu compatibel met alle versies van Excel vanaf Excel 2002 tot en met Excel 2010. Het gedoe met twee installatiebestanden behoort gelukkig (weer) tot het verleden dankzij samenwerking met de programmeurs van DoneEx XCell Compiler. Met dit programma wordt immers het uitvoerbaar bestand van Daproverb gecompileerd. DoneEx slaagde erin een versie van hun programma te ontwerpen die het probleem verhielp.

Bijgewerkte onderdelen

Het onderdeel Rechtsbijstand werd bijgewerkt voor wat betreft de grensbedragen toepasselijk vanaf 1 september 2010. Het onderdeel Interestberekening werd ook geactualiseerd met de rente voor handelstransacties van toepassing in het tweede semester 2010. Sommige foutjes in het help-bestand werden verbeterd.

 

[Versie 9.2.0]

Excel 2010

De compatibiliteit van Daproverb met Excel 2010 werd getest. Er was een probleem met het uitvoerbaar bestand na het compileren van de werkmap in xls formaat. Daarom moest gekozen worden voor 2 uitvoerbare bestanden (exe-bestanden): één gecompileerd op basis van de werkmap in xls formaat en compatibel met Excel 2002, 2003 en 2007 en één gecompileerd op basis van de werkmap in xlsm formaat en compatibel met Excel 2007 en 2010.

Prothesen en Uitvaartkosten

Enkele ernstige fouten werden verbeterd in de modules Prothesen en Uitvaartkosten. Zij waren gemaakt bij het herschrijven van de code voor de berekening van de vier soorten van levensduur en beletten grotendeels de werking van de modules met weergave van foutmeldingen.

Interestberekening

De datums in de datumtabel op het gebruikersformulier werden niet correct weergegeven. Bv. werd 1/7/2010 waargegeven als 7/1/2010. Dit had echter geen invloed op de correctheid van de berekeningen. Dat probleem is nu hersteld.

Startpagina "INFO"

De volgorde van de navigatieknoppen werd gewijzigd.

Installatiebestand 

Het installatiebestand werd aangepast.

Help-bestand

Enkele foutjes werden verbeterd.

 

[Versie 9.1.5]

Probleem wijzigingen opslaan

Een probleem waarbij Excel vastliep in Windows Vista en Windows 7 wanneer de gebruiker wijzigingen wilde opslaan is nu - hopelijk - definitief verholpen door het schrijven van nieuwe bijkomende programmacode voor het installatiebestand. Het probleem was veroorzaakt door het feit dat Windows Vista en Windows 7 geen wijzigingen toestaan van bestanden in beveiligde mappen zoals bv. C:\Program Files waarin Daproverb nu precies geïnstalleerd wordt.

Gebruikersinterface

Op de Startpagina werden twee opdrachtknoppen toegevoegd: "Exporteren" en "Importeren". Voor meer uitleg over die knoppen werd ook een "Help"-knop toegevoegd. Met de knop "Exporteren" kunt u nu makkelijker dan voorheen nieuwe en/of gewijzigde GEGEVENS exporteren om ze later voor verder gebruik weer te kunnen importeren met de knop "Importeren'.

LET OP: die knoppen NIET gebruiken om gewijzigde INSTELLINGEN op te slaan (zie daarover in extenso het Help-bestand).

Maandkalender (nieuwe)

Omwille van copyright redenen werd de Microsoft ActiveX maandkalender verwijderd. Toevallig ontdekte ik dat die kalender niet in programma's van derden mag worden geïntegreerd. Die kalender is nu vervangen door een zelf ontworpen maandkalender die over dezelfde functionaliteit (en zelfs meer) beschikt. De nieuwe kalender kan bv. in sommige modules gebruikt worden om correcte datums in te voeren.

Sterftetafels

Waar toepasselijk werden de recentste sterftetafels van 2007 van de ADSEI (Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie)(vroeger NIS) van de FOD Economie gebezigd in plaats van de tafels van 2006 die in de vorige versie van het programma werden gebruikt.

Inzake sterfte en levensduur wordt de gebruiker de optie geboden om naast de waarden uit de klassieke tafels van de overheid en de mediaanduur (2007), de projectietafels 2010 van Jacques Schryvers (zowel die voor de levensverwachting (Ex) als voor de mediaanduur) te gebruiken.

Nieuwe module: "Sterfte- en Kapitalisatietafels"

Er werd een nieuw werkblad "Tafels" ingevoegd. Hiermee verkrijgt de gebruiker een overzicht van de hierboven vermelde soorten van levensduur voor een bepaalde leeftijd van vrouwen en mannen alleen maar door het invoeren van de leeftijd of de geboortedatum. Met deze laatste wordt een zeer nauwkeurige berekening van de levensduur uitgevoerd m.b.v. van evenredige (lineaire) interpolatie.

Tevens kan de gebruiker makkelijk en vlug de coëfficiënten oproepen uit de tafel van "Zekere annuïteiten" voor om het even welke rentevoet en voor een aantal jaren van 1 tot 100 jaar, alsook uit de tafel "Huidige waarde van 1 € te betalen na 'n' jaar" voor gelijk welke rentevoet en voor een aantal jaren van 1 tot 100 jaar.

Nieuwe tafel: "Zekere rente - Maandelijkse betalingen"

De mogelijkheid om de waarden te bezigen van de tafel "Zekere rente - Huidige waarde van een annuïteit van € 1 - MAANDELIJKSE betalingen" werd toegevoegd naast die van de JAARLIJKSE betalingen. De waarden van die nieuwe tafel zijn berekend m.b.v. de nieuwste formule en stroken met die in de recente tafels van J. SCHRYVERS en G. LEVIE. Zij wijken af van die uit de vroegere tafels van SCHRYVERS en de huidige van C.JAUMAIN, die verkeerde waarden bevatten.

Keuze van interestpercentages

Waar toepasselijk (bv. Prothesen, Uitvaartkosten en Tafels) kan de gebruiker nu om het even welke interestvoet kiezen, daar waar de keuze vroeger berperkt was.

Help-bestand

Het Help-bestand werd uitgebreid en gewijzigd in overeenstemming met de hierboven aangeduide update van het programma. Uiteraard werd dus een nieuwe topic ingelast over de Sterfte- en kapitalisatietafels. De informatie voor de gebruiker is er heel uitgebreid.

Er werd tevens een nieuwe gebruikersinterface gemaakt.

 

[Versie 8.5]

Gebruikersinterface

Er is overgeschakeld naar een moderner stijl. Bv. werd gekozen voor platte tekstvakken in plaats van verlaagde 3D-tekstvakken.

Op de Startpagina werden vier opdrachtknoppen toegevoegd: "Excel verbergen", "Excel weergeven", "Wijzigingen opslaan" en "DaProVeRB afsluiten". Voor meer uitleg over de werking van die nieuwe knoppen werd ook een "Help" knop toegevoegd.

De nieuwe optie voor het verbergen/weergeven van de Excelomgeving komt vooral de gebruikers ten goede die slechts beschikken over een lagere schermresolutie. Door Excel te 'verbergen' beschikken zij over meer plaats op het scherm om DaProVeRB 8.5 uit te voeren.

Met de knop "Wijzigingen opslaan" kan de gebruiker binnen het programma zelf meteen de uitgevoerde wijzigingen bewaren zonder beroep te moeten doen op Excel.

Opslaan

Een probleem werd verholpen waardoor het niet mogelijk was in Microsoft Vista en Windows 7 wijzigingen op te slaan en een foutmelding verscheen over het niet meer werken van Excel of Excel niet meer reageerde en vastliep.

LET OP: mochten er toch nog problemen rijzen bij het opslaan van wijzigingen/gegevens, is het raadzaam DaProVeRB 8.5 van uw computer te verwijderen en het programma opnieuw te installeren op een ander station dan "C:\", bv. het station waar uw Documenten bewaard worden.

Werkblad "DATUMS"

Het onderdeel over het strafprocesrechtelijk hoger beroep werd ingrijpend gewijzigd en uitgebreid. Er is een invulformulier toegevoegd: de gebruiker kan nu met keuzerondjes kiezen welke concrete situatie voor de ingestelde hogere beroepen toepasselijk is.

Werkblad "Interestberekening"

Enkele verbeteringen werden aangebracht en een paar berichtvensters werden toegevoegd aan het onderdeel Instellingen.

Het Help-bestand

Het Help-bestand werd uitgebreid met ondersteuning voor de bovengemelde nieuwe opdrachtknoppen en voor de wijzigingen in het onderdeel over het strafprocesrechtelijk hoger beroep. Het onderdeel over het opslaan van wijzigingen werd herzien.

 

[Versie 8.0]

Windows 7

Het programma is succesvol getest met het nieuwe besturingssysteem Windows 7 (zowel 32-bit als 64-bit versie).

Microsoft Office versies

Het programma is succesvol getest met de volgende versies van Microsoft Office:

 * Office Xp = Excel 2002
 * Office 2003 = Excel 2003
 * Office 2007 = Excel 2007

De ondersteuning voor Excel 2000 is niet meer beschikbaar.

Installatieprogramma

Het installatieprogramma is verbeterd: de gebruiker kan nu vrij de map kiezen waarin het programma geïnstalleerd moet worden zonder de mogelijkheid te verliezen de "Help" te gebruiken binnen het programma zelf.

Maandkalender

Het onderdeel "Maandkalender" van het werkblad "Datums" maakt nu standaard deel uit van de nieuwe versie. Ook voor gebruikers die Microsoft Office Access niet geïnstalleerd hebben geeft de Maandkalender geen problemen meer bij het uitvoeren van het programma.

Interestberekening

De opdrachtknop "Kopiëren naar Word" is toegevoegd aan het formulier van het onderdeel "Interestberekening". De manier waarop de instellingen kunnen worden gewijzigd is verbeterd.